วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ใบงานหน่วยที่ 1

1. จงตอบคำถามต่อไปนี้
1. คณิตศาสตร์ที่เคยเรียนมากับคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์นักเรียนคิดว่ามันมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. จากตัวเลขที่กำหนดให้ต่อไปนี้    -2,  5,  0,  -2,  ,  10,  -8,  0.5,  3,  ,  0.333  นักเรียนคิดว่าจะจัดกลุ่มได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. จากข้อ 2 นักเรียนคิดว่าเราสามารถจัดประเภทของกลุ่มตัวเลขอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

2. จงบอกข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จ

1.             0.001001001…  เป็นจำนวนตรรกยะ…………………………………………………………
2.             0.110110110…  เป็นจำนวนตรรกยะ…………………………………………………………
3.             0.767667666766667…  เป็นจำนวนตรรกยะ…………………………………………………
4.             0.59999…  เป็นจำนวนตรรกย…………………………………………………………………
5.             0  เป็นจำนวนจริง………………………………………………………………………………
6.             จำนวนที่เขียนได้ในรูปทศนิยมซ้ำไม่เป็นจำนวนตรรกยะ………………………………………
7.             จำนวนที่เขียนได้ในรูปทศนิยมไม่ซ้ำเป็นจำนวนจริง……………………………………………
8.             จำนวนตรรกยะบวกจำนวนตรรกยะเป็นตรรกยะ………………………………………………
9.             จำนวนอตรรกยะถูกหารด้วยจำนวนอตรรกยะเป็นจำนวนตรรยะ………………………………

3.  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1.             จงเขียนเซตของจำนวนนับ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.  จำนวนเต็มคืออะไร
  และสามารถแบ่งได้กี่ประเภทอะไรบ้าง  จงอธิบาย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3.  จงบอกความหมายของจำนวนตรรกยะ
  พร้อมยกตัวอย่าง  5  ตัวอย่าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4.  จงบอกความหมายของจำนวนอตรรกยะ
  พร้อมยกตัวอย่าง  5  ตัวอย่าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5.  ตัวเลข 0 เป็นจำนวนนับหรือไม่  จงให้เหตุผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เนื้อหาและแบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 (10 คะแนน)ให้นักเรียนเข้าตามลิงค์นี้แล้วโหลดไฟล์เนื้อหากะแบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 
http://pongsawadi.ac.th/สื่อการเรียน/bit#bit

เมื่อศึกษาเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนตอบแบบฝึกหัดและทำการพิมพ์ใส่บล็อกตัวเอง พร้อมทั้งส่งลิงค์บล็อกในเฟรสบุ๊กตามที่กำหนดนะคะ